ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลด ปกวารสารฯ

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 114 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง