คณะกรรมการอำนวยการ

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต

ประธานกรรมการ

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์

กรรมการ

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

กรรมการ

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

กรรมการ

นิวัฒน์ พ้นชั่ว

คุณนิวัฒน์ พ้นชั่ว

กรรมการ

ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

กรรมการ

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

กรรมการ

ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

กรรมการและเลขานุการ