คณะกรรมการอำนวยการ

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ประธานกรรมการ

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์

กรรมการ

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

กรรมการ

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

กรรมการ

ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

กรรมการ

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

กรรมการ

ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

กรรมการและเลขานุการ