คณะกรรมการอำนวยการ

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ

กรรมการ

ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

กรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

กรรมการ

ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์

กรรมการ

ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

กรรมการ

นิวัฒน์ พ้นชั่ว

คุณนิวัฒน์ พ้นชั่ว

กรรมการ

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

กรรมการ

ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

กรรมการและเลขานุการ