มหาวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินการ

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวชั้นนำของประเทศ มีห้องปฎิบัติการที่มีความพร้อม มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินการได้แก่

มหาวิทยาลัยนำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยร่วม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
 • คณะเกษตร บางเขน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ สกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 • ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์