งานวิจัยของศูนย์ฯ

ผลงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ แยกตามรายปี โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเรื่องเต็ม (Full Paper) แยกตามรายปี ได้ดังนี้

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ในช่วงการดำเนินงานปี พ.ศ. 2545-2555 โดยสามารถดาวน์โหลดผลงานได้ที่ วิทยานิพนธ์