คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
กรรมการและเลขานุการ