ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 169 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง