ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 133 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง