รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > พืชผัก

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 horn cucumber, horned melon, kiwano Cucumis metuliferus Cucurbitaceae
2 rosette bok choy, tatsoi, spinach mustard, rosette bok choy Brassica narinosa, B. rapa var. rosularis Brassicaceae
3 wall rocket, arugola Diplotaxis spp. Brassicaceae
4 turnip-rooted chervil Chaerophyllum bulbosum Apiaceae
5 habanero chili, aji Capsicum chinense Solanaceae
6 lollo rosso lettuce Lactuca sativa Asteraceae
7 scorzonera, black salsify Scorzonera hispanica Asteraceae
8 tender green, komatsuna, mustard spinash Brassica perviridis, B. rapa var perviridis, B. rapa var. Komatsuna Brassicaceae
9 nightshade, gboma eggplant Solanum macrocarpon Solanaceae
10 celtuce, stem lettuce, celery lettuce, asparagus lettuce Lactuca sativa var asparagina Asteraceae
11 กระเจี๊ยบเขียว (okra, lady's finger) Abelmoschus esculentus (Hisbicus esculentus) Malvaceae
12 กระเจี๊ยบแดง (roselle) Hibiscus sabdariffa Malvaceae
13 กระเทียม (garlic) Allium sativum Alliaceae
14 กระเทียมต้น, กระเทียมใบ (leek, wild leek) Allium porum, A. ampeloprasum var porrum Alliaceae
15 กะหล่ำดอก (cauliflower, heading broccoli) Brassica oleracea var botrytis Brassicaceae
16 กะหล่ำดาว (brussels sprouts) Brassica oleracea var gemmifera Brassicaceae
17 กะหล่ำปม (kohlrabi) Brassica oleracea var. gongylodes Brassicaceae
18 กะหล่ำปลี (cabbage) Brassica oleracea var capitata Brassicaceae
19 กุยช่าย (Chinese chive) Allium tuberosum Alliaceae
20 ข้าวโพดฝักอ่อน (babycorn) Zea mays var. rugosa Poaceae
21 ข้าวโพดหวาน (sweet corn) Zea mays var. saccharata Poaceae
22 คอร์นสลัด (cornsalad, lamb's lettuce) Valerianella spp. Valerianaceae
23 คะน้า (kale, Chinese kale) Brassica alboglabra Brassicaceae
24 แครอท (carrot) Daucus carota subsp. sativus Apiaceae
25 ชาร์ด (chard) Beta vulgaris subsp. cicla Amaranthaceae
26 ชิโคลี่ (chicory) Cichorium intybus Compositae
27 เชอร์รารี่, ขึ้นฉ่าย (celery) Apium graveolens Apiaceae
28 ซุกินี (zucchini) Cucurbita pepo Cucurbitaceae
29 ซูการ์บีท (sugar beet) Beta vulgaris Chenopodiaceae
30 ต้นหอม, หอมต้นเดี่ยว, หอมจีน (welsh onion, green onion) Allium fistulosum Alliaceae
31 ตั้งโอ๋ (garland chrysanthemum) Chrysanthemum coronarium var coronarium Asteraceae
32 แตงกวา (cucumber) Cucumis sativus Cucurbitaceae
33 แตงเทศ, แคนตาลูป, แตงไทย (melon, muskmelon, cantaloupe, honeydew) Cucumis melo Cucurbitaceae
34 แตงโม (watermelon) Citrullus lanatus Cucurbitaceae
35 ถั่วแขก (common bean, green bean) Phaseolus vulgaris Fabaceae
36 ถั่วงอก (mungbean seedling) Vigna radiata Fabaceae
37 ถั่วฝักยาว (asparagus bean, yard long bean) Vigna unguiculata var. sesquipedalis Fabaceae
38 ถั่วลันเตา (garden pea, sugar pea) Pisum sativum Fabaceae
39 ถั่วเหลืองฝักสด (vegetable soybean) Glycine max Fabaceae
40 เทอร์นิพ (turnip) Brassica campestris var rapa Brassicaceae
41 โทงเทง (tomatilo, glodenberry) Physalis philadelphica Solanaceae
42 นาแรนจิลา (naranjilla) Solanum quitoense Solanaceae
43 บล็อคโคลี (broccoli) Brassica oleracea var. italica Brassicaceae
44 บวบ (luffa, spongy ground, angled loofah) Luffa spp. Cucurbitaceae
45 บวบป้อม (pointed gourd) Trichosanthes dioica Cucurbitaceae
46 ปวยเหล็ง (spinach) Spinacia oleracea Chenopodiaceae
47 เปบปิโน (pepino, melon pear) Solanum muricatum Solanaceae
48 ผักกาดขาวกวางตุ้ง, ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage, pak choi, pak choy) Brassica chinensis, B. campestris ssp. chinensis Brassicaceae
49 ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage) Brassica rapa subsp. pekinensis Brassicaceae
50 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage, choy sum, mustard (Chinese)) Brassica chinensis var parachinensis Brassicaceae
51 ผักกาดเขียวปลี (Indian mustard, Chinese mustard, brown mustard, leaf mustard) Brassica juncea Brassicaceae
52 ผักกาดหอมใบ (lettuce leaf, leafy lettuce) Lactuca sativa var. acephala Asteraceae
53 ผักกาดหอมห่อ (head lettuce, iceberg lettuce) Lactuca sativa var.capitata Asteraceae
54 ผักกาดหางหงส์ (Chinese cabbage-michili) Brassica campestris var. cylindrica Brassicaceae
55 ผักโขมสวน (Chineses spinach) Amaranthus tricolor Amaranthaceae
56 ผักชี (coriander, cilantro) Coriandrum sativum Apiaceae
57 ผักชีล้อม (fennel) Foeniculum vulgare Apiaceae
58 ผักบุ้ง (water convovulus, water spinach) Ipomoea aquatica Convolvulaceae
59 ผักหวาน, ผักหวานป่า (pak-waan) Melientha suavis Opillaceae
60 ผักหวานบ้าน (sweet leaf, katuk) Sauropus androgynus Euphorbiaceae
61 เผือก (taro, dasheen, cocoyam) Colocasia esculenta var. aniquorum, C. antiquorum var.esculenta Araceae
62 พริกขี้หนู (bird pepper, bird chili, hot pepper) Capsicum frutescens Solanaceae
63 พริกชี้ฟ้า (hot chili, cayenne, paprika) Capsicum annuum var. minimum Solanaceae
64 พริกไทย (pepper) Piper spp. Piperaceae
65 พริกยักษ์,พริกหวาน (bell pepper, sweet pepper, chili pepper) Capsicum annuum Solanaceae
66 พาร์สนิป (parsnip) Pestinaca sativa Apiaceae
67 พาร์สลี่ (parsley) Petroselinum crispum Apiaceae
68 ฟัก, ฟักแฟง (white gourd, wax gourd) Benincasa hispida Cucurbitaceae
69 ฟักทองเทศ (pumpkin, winter squash) Cucurbita maxima, C. moschata Cucurbitaceae
70 ฟักทองพื้นเมือง (pumpkin, summer squash, vegetable marrow) Cucurbita pepo var. pepo Cucurbitaceae
71 มะเขือ, มะเขือม่วง (eggplant, aubergine) Solanum melongena Solanaceae
72 มะเขือเทศ (tomato) Lycopersicon esculentum Solanaceae
73 มะเขือเทศต้น (tamarillo) Cyphomandra betacea Solanaceae
74 มะระ (bitter ground, balsampear) Momordica charantia Cucurbitaceae
75 มะระหวาน (chayote) Sechium edule Cucurbitaceae
76 มัน (yam, greater yam) Dioscorea spp. Dioscoreaceae
77 มันแกว, จิคามา (jicama root, yam bean) Pachyrhizus erosus Fabaceae
78 มันเทศ (sweet potato) Ipomoea batatas Convolvulaceae
79 มันฝรั่ง (potato) Solanum tuberosum Solanaceae
80 มัสตาร์ดญี่ปุ่น (mizuna) Brassica juncea var. japonica Brassicaceae
81 มิบูน่า (mibuna) Brassica rapa var japonica, B. rapa var mipposinica Brassicaceae
82 รอกเก็ตสลัด (rocket, garden rocket, rocket sallad, arugular) Eruca vesicaria ssp. sativa Cruciferae
83 เรดบีท (red beet, beet root, table beet) Beta vulgaris Chenopodiaceae
84 เรพ, คาโนลา, รูตาบากา (rape, canola, rutabaga, swede) Brassica napus, B. napobrassica Brassicaceae
85 แรดิช (radish) Raphanus sativus Brassicaceae
86 วอเตอร์เครส, สลัดน้ำ (watercress) Nasturtium officinale Brassicaceae
87 สลัดโรเมน (romaine lettuce, cos lettuce) Lactuca sativa var. longifolia, L. romana Asteraceae
88 สะตอ (parkia, petai) Parkia speciosa L. Fabaceae
89 หน่อไม้ (bamboo shoot) Bambusa spp. Poaceae
90 หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) Asparagus officinalis Liliaceae
91 หอมหัวใหญ่, หอมฝรั่ง (onion) Allium cepa Alliaceae
92 หัวผักกาด, ผักกาดหัวจีน (Chinese radish) Raphanus sativus var. longipinnatus Brassicaceae
93 เห็ด (mushroom)
94 แห้ว (water chestnut) Eleocharis tuberosa Cyperaceae
95 อาร์ติโชค (artichoke) Cynara scolymus Asteraceae
96 อื่น ๆ (others) - -
97 เอ็นไดว์ (endive, escarole) Cichorium endivia Asteraceae
98 ฮอสแรดิช (horseradish) Armoracia rusticana Brassicaceae