ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น จัดโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว :หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 59 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง