ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลด สารบัญ | ปกวารสารฯ

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 114 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง