ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ท หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว :หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ ดาวน์โหลดสารบัญวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 75 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง