ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 2562

ดาวน์โหลด | ปกวารสารฯ | ปกใน | บทบรรณาธิการ-คำนำ | สารบัญ

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 87 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง