รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
41. ดร. ณัฎฐวัฒณ์ หมื่นมาณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Postharvest, Drying, Food Safety
42. ศ.ดร. สายชล เกตุษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of fresh produce
43. ผศ.ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Plant Physiology/ Plant Biotechnology/ Molecular Biology
44. ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of fruit and vegetable
45. รศ.ดร. ประภาพร ตั้งกิจโชติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Mushroom Production/ Plant Physiology/ Biotechnology
46. ผศ.ดร. วชิรญา อิ่มสบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology
47. รศ.ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology
48. ผศ.ดร. พจนา สีมันตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Food Security
49. รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Pathology
50. รศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Molecular biology of plant pathogen interaction
51. ผศ. อุดม ฟ้ารุ่งสางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Disease control in Tropical Fruits and Vegetables
52. รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Active Packaging for Fresh Produce/ Distribution Packaging of Fresh Fruits and Vegetables
53. ผศ.ดร. เนตรนภิส เขียวขำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Phytochemical, Bioassay
54. ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Fruits and Vegetable Processing
55. ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Food Safety
56. รศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Food Analysis/ Food Flavor / Food Additive
57. ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Fruit and Vegetable technology, Functional Foods and Nutraceuticals
58. รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Statistical Technique in Product Development/ Modelling in Product Development/ Biodegradable Film and Coating
59. รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Raw Material quality control
60. ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Posthavvest Technology, Multivaviate Statistic
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 108 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6