รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

วุฒิศึกษา :
Ph.D.(Doctor of Philosophy in Engineering) / U of Osaka, Japan
สังกัด :
พืชสวน คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Plant Physiology/ Plant Biotechnology/ Molecular Biology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-2379-0861 ต่อ 131