รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
21. รศ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Biotechnology, Mathematical Modelling
22. ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Product Development, Starter Culture Technology, Experimental Design for Food Industry
23. ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Product Development, Food Analysis
24. ผศ.ดร. โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Wood Biology and Technology, Valatie analysis, Insect Antenna-based, Insect Olfaction
25. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Food Science
26. รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Packaging Technology
27. ผศ.ดร. สุพัฒน์ คำไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Packaging
28. ศ.ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Design of Thermal Systems, Heat Recovery Systems, Heat Transfer Enhancement in Heat Exchangers, Solar Energy Thermal Processes, Thermal Systems Simulation
29. รศ.ดร. สัมพันธ์ ไชยเทพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Aerodynamics, Propulsion, Combustion, Automotive
30. ผศ.ดร. วิวัฒน์ คล่องพานิชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Energy Storage, Engineering Mechanics
31. รศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Drying Technology
32. รศ. ประพันธ์ ศิริพลับพลามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Energy, Air Conditioning, Postharvest Technology
33. ผศ.ดร. วิบูลย์ ช่างเรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Agricultural Machinery, Microwave Drying, Real-time Control
34. ผศ.ดร. ดามร บัณฑุรัตน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Fluid Dinamic
35. ผศ.ดร. สมชาย พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Robotics, Mechatronics, CAD-CAM
36. ผศ.ดร. กอดขวัญ นามสงวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Drying Technology, Fluid Mechanics, and Heat Transfer
37. รศ.ดร. อารีย์ อัจฉริยวิริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Drying Technology
38. ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Hybrid Vehicles, Li-Ion Batteries, PEM Fuel Cells
39. รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Database systems, Data Mining, Information Systems
40. ดร. วิลาวัลย์ คำปวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Postharvest Physiology
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 108 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6