รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติ

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Plant Pathology) / The Royal Veterinary & Agriculture University, Denmar
สังกัด :
โรคพืช คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest Pathology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-2579-0113 ต่อ 1294