รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ณัฎฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Postharvest Technology), Chiang Mai University, Thailand
สังกัด :
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest, Drying, Food Safety
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-944031