รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
81. ผศ.ดร. คำนึง วาทโยธามหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
82. รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดมมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
83. รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
84. ผศ.ดร. ธนกร โรจนกรมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
85. รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์มหาวิทยาลัยขอนแก่นFood Microbiology, Food Safety and Dairy Product Technology
86. ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเคมีอาหาร, การแปรรูอาหาร
87. รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีอาหารและบรรจุภัณฑ์
88. ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นCereal Post harvest, Cereal and starch Chemistry and Technology, Cereal Processing and properties of foods, Food chemistry and analysis, and Food Safety: GMP, HACCP & ISO 9000, ISO 22000
89. ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นStorage Conditions, Packaging
90. รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, อาหารสัตว์
91. รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
92. รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นDrying Technology
93. รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นการพัฒนาสารช่วยทางยา (pharmaceutical excipient) จากพืช
94. รศ.ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Physiology
95. รศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPlant Molecular and Cell Biology
96. รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Physiology
97. รศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีSeed and Gain Technology
98. รศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Pathology
99. รศ.ดร. วาริช ศรีละอองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Quality Assurance
100. ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีBiochemistry
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 108 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6