รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิช

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Plant Physiology) / U of California at Davis, USA
สังกัด :
พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest physiology of fruit and vegetable
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3428-1084-5 ต่อ 126