รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
61. รศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Non-destructive evaluation of fruit quality
62. รศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Non-destructive engineering for fruit and vegetable
63. รศ. วิชา หมั่นทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Agricultural Engineering, Agricultural Machinery
64. ศ.ดร. รังสินี โสธรวิทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Biodegradable and Edible Films and Coatings
65. รศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Quality Assessment of Agricultural and agro-industrial products by NIRS
66. ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Process System Engineering (modeling simulation, control and optimization)
67. ผศ.ดร. ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Supply chain management/ Operations research/ Mathematical model in production planning
68. รศ.ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology and Biochemistry of fruit and vegetable
69. รศ.ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิชPostharvest Technology and Biochemistry of fruit and vegetable
70. ดร. รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Organic agriculture/ Farm waste utilization/ Pesticide degradation
71. ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology /technology and handling of tropical fruit and vegetable/fruit growth and development
72. ดร. อภิตา บุญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Physiology and Management of Hortcultural Crops
73. ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of tropical fruit and vegetable
74. นาย เจริญ ขุนพรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of tropical fruit and vegetable
75. นาง นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Pre and Postharvest diseases of tropical fruit and biological control
76. ดร. ปาริชาติ เบิร์นสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Plant Molecular Biology
77. รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
78. ผศ. สมนึก ชูศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Agricultural Process Engineering
79. รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Agricultural Process Engineering
80. ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Postharvest Machinery
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 108 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6