รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี

วุฒิศึกษา :
Ph.D (Doctor of Philosophy) / U of Cornell
สังกัด :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Fruit and Vegetable technology, Functional Foods and Nutraceuticals
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-2562-5020