รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล

วุฒิศึกษา :
Ph.D.( Food Science) / Kansas State University,USA
สังกัด :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Food Analysis/ Food Flavor / Food Additive
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-2562-5028