รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร. สายชล เกตุษา

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Postharvest Physiology) / Michigan State U, USA
สังกัด :
พืชสวน คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest physiology of fresh produce
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-2379-0861 ต่อ 141