รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
101. ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีBiotechnology
102. ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีHorticultural Sciences
103. ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThermal processes such as thermal application of solar energy, drying and storage of food and cereal grains
104. รศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีEnergy Management Technology
105. ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Postharvest Technology, Application of Near Infrared Spectrocopy
106. ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Pollen development
107. ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Energy
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 107 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6