รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
101. ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีBiotechnology
102. ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีHorticultural Sciences
103. ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThermal processes such as thermal application of solar energy, drying and storage of food and cereal grains
104. รศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีEnergy Management Technology
105. ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Postharvest Technology, Application of Near Infrared Spectrocopy
106. ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Pollen development
107. ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Energy
108. ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรคพืช การควบคุมโดยชีววิธี
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 108 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6