รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Pharmacy), Robert Gordon University, UK
สังกัด :
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
การพัฒนาสารช่วยทางยา (pharmaceutical excipient) จากพืช
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4336-2092