รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. คำนึง วาทโยธา

วุฒิศึกษา :
D.Eng. (Agricultural Machinery and Management), Asian Institute of Technology, Thailand
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Machinery
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4336-2148