รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์

วุฒิศึกษา :
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand
สังกัด :
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีอาหารและบรรจุภัณฑ์
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Logistics (Handling Protocol, Storage Conditions, Packaging Material & Design)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4336-2132