รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

วุฒิศึกษา :
PhD. (Animal and Range Science), North Dakota State, USA
สังกัด :
สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, อาหารสัตว์
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4320-2362