รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล

วุฒิศึกษา :
PhD (Horticulture), Oregon State University, USA
สังกัด :
ชีววิทยา คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4334-2908