รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. สุเนตร สืบค้า

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Agricultural Process Engineering) Ehime University, Japan
สังกัด :
Div. of Agricultural Engineering, Fac. of Engineering and Agro-Industry, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ :
Process Technology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Logistics (Handling Protocol, Storage Conditions, Packaging Material & Design)
อีเมล :
sunate@mju.ac.th
โทรศัพท์ :
053-878121