รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
61. รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Raw Material quality control
62. ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Posthavvest Technology, Multivaviate Statistic
63. รศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Non-destructive evaluation of fruit quality
64. ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Non-destructive engineering for fruit and vegetable
65. รศ. วิชา หมั่นทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Agricultural Engineering, Agricultural Machinery
66. รศ.ดร. รังสินี โสธรวิทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Biodegradable and Edible Films and Coatings
67. ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Quality Assessment of Agricultural and agro-industrial products by NIRS
68. ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Process System Engineering (modeling simulation, control and optimization)
69. นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Supply chain management/ Operations research/ Mathematical model in production planning
70. ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology and Biochemistry of fruit and vegetable
71. ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology and Biochemistry of fruit and vegetable
72. ดร. รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Organic agriculture/ Farm waste utilization/ Pesticide degradation
73. ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology /technology and handling of tropical fruit and vegetable/fruit growth and development
74. ดร. อภิตา บุญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Physiology and Management of Hortcultural Crops
75. ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of tropical fruit and vegetable
76. นาย เจริญ ขุนพรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of tropical fruit and vegetable
77. นาง นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Pre and Postharvest diseases of tropical fruit and biological control
78. ดร. ปาริชาติ เบิร์นสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Plant Molecular Biology
79. รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
80. ผศ. สมนึก ชูศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Agricultural Process Engineering
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9