รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
21. ผศ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Biotechnology, Mathematical Modelling
22. รศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Product Development, Starter Culture Technology, Experimental Design for Food Industry
23. ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Product Development, Food Analysis
24. ดร. โปรดปราน ทาเขียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Wood Biology and Technology, Valatie analysis, Insect Antenna-based, Insect Olfaction
25. ศ.ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Food Science
26. ผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Packaging Technology
27. ดร. นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Packaging
28. อ. สุพัฒน์ คำไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Packaging
29. ศ.ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Design of Thermal Systems, Heat Recovery Systems, Heat Transfer Enhancement in Heat Exchangers, Solar Energy Thermal Processes, Thermal Systems Simulation
30. รศ.ดร. สัมพันธ์ ไชยเทพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Aerodynamics, Propulsion, Combustion, Automotive
31. ผศ.ดร. วิวัฒน์ คล่องพานิชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Energy Storage, Engineering Mechanics
32. ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Drying Technology
33. รศ. ประพันธ์ ศิริพลับพลามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Energy, Air Conditioning, Postharvest Technology
34. ดร. วิบูลย์ ช่างเรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Agricultural Machinery, Microwave Drying, Real-time Control
35. ดร. ดามร บัณฑุรัตน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Fluid Dinamic
36. ดร. สมชาย พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Robotics, Mechatronics, CAD-CAM
37. ผศ.ดร. กอดขวัญ นามสงวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Drying Technology, Fluid Mechanics, and Heat Transfer
38. ผศ.ดร. อารีย์ อัจฉริยวิริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Drying Technology
39. ดร. ณฐพงศ์ สว่างเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Wireless Communications, Mobile/Pervasive Computing, Wireless Network Security, RF-Based Indoor Localization
40. ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Hybrid Vehicles, Li-Ion Batteries, PEM Fuel Cells
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9