รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์

วุฒิศึกษา :
Dr.sc.agr. (Agricultural Economics) , Hohenheim University , Germany
สังกัด :
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Account, Agricultural marketing, Finance, Agribusiness
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
agipsbpn@chiangmai.ac.th
โทรศัพท์ :
053-944066-7 ต่อ 25