รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
81. ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Agricultural Process Engineering
82. ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery, Postharvest Machinery
83. ดร. คำนึง วาทโยธามหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
84. รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดมมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
85. ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริมหาวิทยาลัยขอนแก่นAgricultural Machinery
86. ผศ.ดร. ธนกร โรจนกรมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
87. รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์มหาวิทยาลัยขอนแก่นFood Microbiology, Food Safety and Dairy Product Technology
88. ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเคมีอาหาร, การแปรรูอาหาร
89. รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีอาหารและบรรจุภัณฑ์
90. ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นCereal Post harvest, Cereal and starch Chemistry and Technology, Cereal Processing and properties of foods, Food chemistry and analysis, and Food Safety: GMP, HACCP & ISO 9000, ISO 22000
91. ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นStorage Conditions, Packaging
92. รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, อาหารสัตว์
93. รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
94. รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นDrying Technology
95. รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นการพัฒนาสารช่วยทางยา (pharmaceutical excipient) จากพืช
96. รศ.ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Physiology
97. ผศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPlant Molecular and Cell Biology
98. ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Physiology
99. ผศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีSeed and Gain Technology
100. ผศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Pathology
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9