รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม

วุฒิศึกษา :
Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences) , University of Hohenheim , Germany
สังกัด :
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Plant Growth Regulators Physiology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
daruni@chiangmai.ac.th
โทรศัพท์ :
053-944040-1 ต่อ 112