รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย

วุฒิศึกษา :
Ph.D., University of Wales College of Cardiff, UK
สังกัด :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Organic Analysis
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
scismhth@chiangmai.ac.th
โทรศัพท์ :
053-943341-5