รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
41. ผศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"Database systems, Data Mining, Information Systems
42. ดร. วิลาวัลย์ คำปวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Postharvest Physiology
43. นาย พิเชษฐ์ น้อยมณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Postharvest, Drying, Food Safety
44. ศ.ดร. สายชล เกตุษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of fresh produce
45. ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Plant Physiology/ Plant Biotechnology/ Molecular Biology
46. ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest physiology of fruit and vegetable
47. รศ.ดร. ประภาพร ตั้งกิจโชติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Mushroom Production/ Plant Physiology/ Biotechnology
48. ดร. วชิรญา อิ่มสบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology
49. ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Technology
50. ผศ.ดร. พจนา สีมันตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Food Security
51. รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Pathology
52. ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Molecular biology of plant pathogen interaction
53. ผศ. อุดม ฟ้ารุ่งสางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Postharvest Disease control in Tropical Fruits and Vegetables
54. รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Active Packaging for Fresh Produce/ Distribution Packaging of Fresh Fruits and Vegetables
55. ดร. เนตรนภิส เขียวขำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Phytochemical, Bioassay
56. ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Fruits and Vegetable Processing
57. ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Food Safety
58. ผศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Food Analysis/ Food Flavor / Food Additive
59. ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Fruit and Vegetable technology, Functional Foods and Nutraceuticals
60. รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Statistical Technique in Product Development/ Modelling in Product Development/ Biodegradable Film and Coating
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9