รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Agrucultural Science), University of Tsukuba, Japan
สังกัด :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Plant Physiology, Postharvest Physiology, Plant Growth Regulators, Plant Pigment
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
scboi015@chiangmai.ac.th
โทรศัพท์ :
053-943346-51 ต่อ 1201