รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
101. ผศ.ดร. วาริช ศรีละอองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Quality Assurance
102. ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีBiochemistry
103. ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีBiotechnology
104. ดร. ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Storage System
105. ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Modeling
106. ดร. มัณฑนา บัวหนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีHorticultural Sciences
107. ดร. หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPostharvest Aroma and Flavor
108. ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThermal processes such as thermal application of solar energy, drying and storage of food and cereal grains
109. รศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีEnergy Management Technology
110. ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาทมหาวิทยาลัยนเรศวรPostharvest Physiology and Technology
111. ผศ.ดร. มยุรี กระจายกลางมหาวิทยาลัยนเรศวรPostharvest Quality Control
112. รศ.ดร. ธีรพร กงบังเกิดมหาวิทยาลัยนเรศวรFood Microbiology, FoodSafety
113. ผศ.ดร. ศจี สุวรรณศรีมหาวิทยาลัยนเรศวรFood Science
114. ผศ.ดร. สิริรัตน์ แสนยงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรPlant Pathology
115. ผศ.ดร. อุดมพร แพ่งนครมหาวิทยาลัยนเรศวรBiopesticide
116. รศ.ดร. รักษ์ ด่านดำรงรักษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรFood Science
117. ดร. สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณมหาวิทยาลัยนเรศวรBiotechnology and postharvest Technology
118. ผศ.ดร. บุญส่ง แสงอ่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรFood Science
119. ผศ.ดร. วิไล สนธิเพิ่มพูนมหาวิทยาลัยนเรศวรProduct Development for Agro Industry
120. ผศ.ดร. สุชาติ แย้มเม่นมหาวิทยาลัยนเรศวรElectrical Engineering
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9