รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ศิวาพร ธรรมดี

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences) , University of Hawaii at Manoa , United States Of America
สังกัด :
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Plant Physiology, Crop Improvement
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
thumdee@chiangmai.ac.th
โทรศัพท์ :
053 -944045 ต่อ 16