ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 2565

ดาวน์โหลด | ปกวารสารฯ | บทบรรณาธิการ-คำนำ | สารบัญ

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 32 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง