รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

วุฒิศึกษา :
D.Eng. (Engineering Technology)
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Design of Thermal Systems, Heat Recovery Systems, Heat Transfer Enhancement in Heat Exchangers, Solar Energy Thermal Processes, Thermal Systems Simulation
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected], [email protected]
โทรศัพท์ :
053-944146 ต่อ 431