รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

วุฒิศึกษา :
Ph.D. School of Electrical and Computer Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN, USA
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Hybrid Vehicles, Li-Ion Batteries, PEM Fuel Cells
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected], [email protected]
โทรศัพท์ :
053-944140 ต่อ 141