รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Biotechnology) The University of New South Wales, Sydney, Australia
สังกัด :
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Biotechnology, Mathematical Modelling
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected], [email protected]
โทรศัพท์ :
053-948237