รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ดร. วิลาวัลย์ คำปวน

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Postharvest Physiology) Iwate University
สังกัด :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest Physiology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-942471