ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จัดโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 83 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง