รายชื่องานวิจัย Durable Crops > พืชตระกูลถั่ว

ชื่อสามัญ : ถั่วเหลือง (soybean)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycine max, Glycine soja

ตระกูล : Fabaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย