รายชื่องานวิจัย Durable Crops > พืชตระกูลถั่ว

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 townsville stylo Stylosanthes humilis Fabaceae
2 ถั่วเขียว (mung been) Vigna radiata Fabaceae
3 ถั่วเขียวผิวดำ (black gram, black mung bean) Vigna mungo Fabaceae
4 ถั่วแขก (snab bean,green bean, common bean) Phaseolus vulgaris Fabaceae
5 ถั่วชิคพี, ถั่วลูกไก่ (chickpea) Cicer arietinum Fabaceae
6 ถั่วดำ (black seeded race) Vigna sinensis Fabaceae
7 ถั่วแดงหลวง (red kidney bean) Phaseolus vulgaris Fabaceae
8 ถั่วป่า (wild bean, ground bean) Apios americana Fabaceae
9 ถั่วปากอ้า (faba bean, horsebean) Vicia faba Fabaceae
10 ถั่วแปบ (hyacinth bean) Lablab purpureus Fabaceae
11 ถั่วฝักยาว (เมล็ดพันธุ์) (yardlong bean seed, asparagus bean seed) Vigna unguiculata var. sesquipedalis Fabaceae
12 ถั่วพุ่ม (cowpea, southern pea) Vigna unguiculata ssp. unguiculata Fabaceae
13 ถั่วมะแฮะ (pigeon pea) Cajanus cajan, C. indicus Fabaceae
14 ถั่วลันเตา (เมล็ดพันธุ์) (garden pea, green pea) Pisum sativum Fabaceae
15 ถั่วลิสง (peanut, groundnut) Arachis spp. Fabaceae
16 ถั่วเลนทิล (lentil) Lens spp. Fabaceae
17 ถั่วเหลือง (soybean) Glycine max, Glycine soja Fabaceae
18 ถั่วอะซูกิ (azuki beans) Vigna angularis Fabaceae
19 ถั่วแอลฟาลฟา (alfalfa) Medicago spp. Fabaceae
20 สโนว์พี (snow pea) Pisum sativum var. saccharatum Fabaceae
21 อื่นๆ (others) - -