วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี­่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557