หอมหัวใหญ่ (ONION)

หอมหัวใหญ่ (Onion)

หนังสือ หอมหัวใหญ่ (Onion) ISBN 978-616-398-754-9 จำนวน 72 หน้า

เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์

** หนังสือมอบให้ฟรี สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการศึกษา โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-941448

สารบัญ

 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • สารพฤกษเคมีของหอมหัวใหญ่
 • บทบาทของหอมหัวใหญ่ในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant)
 • คุณค่าทางโภชนาการของหอมหัวใหญ่
 • พันธุ์หอมหัวใหญ่
 • ลักษณะทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของหอมหัวใหญ่
 • การเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่
 • การขนย้ายหอมหัวใหญ่
 • การปรับสภาพผิวโดยการผึ่งให้ผิวนอกแห้ง (curing) ภายในโรงคัดบรรจุ
 • คุณภาพของหอมหัวใหญ่
 • การจัดชั้นคุณภาพ
 • การคัดขนาดและการจัดชั้นคุณภาพ
 • การใช้ภาชนะบรรจุสําหรับหอมหัวใหญ่
 • การเก็บรักษา
 • การสูญเสียหลังเก็บเกี่ยว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงสารควบคุมการเจริญเติบโตในระหว่างการเก็บรักษา
 • การป้องกันการงอกของหอมหัวใหญ่โดยการใช้สารเคมี
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวของหอมหัวใหญ่
 • หอมหัวใหญ่แปรรูปบางส่วน
 • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอมหัวใหญ่แปรรูปบางส่วน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์